A SZEMÉLYES ADATOK ÉS MÁS FELDOLGOZOTT ADATOK VÉDELME

(továbbá csak „Elvek“)

2018 május 25-i verzió

 

A személyes adatok biztonsága prioritás a számunkra. Ezért megfelel?en figyelembe vesszük a személyes adatokat és azok védelmét, teljes mértékben egyetértésben a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelettel, 2016. április 27-i 2016/679 / EU Európai parlamenti és Tanácsi rendelet (EU) az egyének védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (általános adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban: "GDPR-rendelet") és ezen alapelveknek megfelel?en. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önt ebben az adatvédelmi irányelvben arról, hogy milyen személyes adatokat gy?jtünk Önr?l és hogyan használjuk tovább.

 

KI DOLGOZZA FEL AZ ADATOKAT:

 

A személyes adatait az alábbi feltételek szerint a Digital People as, I?O: 28197071, a Prága 3 székhely?, Seifertova 9/823, a 13000 irányítószámmal, a Prágai Városi Bíróság által cégjegyzékbe bevezetett (továbbá csak "Mi" vagy "Bibloo"), az internetes üzlet üzemeltet?je a bibloo.hu weboldalon fogja feldolgozni adminisztrátorként. A Bibloo-nak jelenleg nincs kijelölt személyi adatvédelmi tisztvisel?je. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében közvetlenül kapcsolatba léphet velünk a kapcsolattartási adatokon keresztül:

-        Postacím: BIBLOO, Ringhofferova 115/1, Praha 5, 155 21

-        Telefonszám: 0036 1 445 3999

-        E-mail cím: info@bibloo.hu

 

MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GY?JTÜK:

 

A Bibloo olyan személyes adatokat tárolhat és dolgozhat fel, amelyeket Ön adott meg a szolgálataink használatával kapcsolatban, különösen a vételi szerz?dés lezárásakor a bibloo.hu weboldalon keresztül vagy regisztrációval a hírlevelek küldésére.

Így els?sorban az alábbi személyes adatokról van szó:

 

-        név, vezetéknév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, szállítási cím, bankszámla szám vagy a bankkártya száma, és további önkéntesen szolgáltatott adatok, amelyeket a regisztráció vagy a rendelés közben tölt ki, és a megtekintett vagy megvásárolt árura vonatkozó adatok

 

 

A weboldalunkon végzett tevékenységével összefüggésben továbbá gy?jtjü és feldolgozzuk az IP-címét és cookie-jait. A cookie-k feldolgozását és használatát külön irányelvek szabályozzák, amelyeket itt találhatja. 

Minden feldolgozott személyes adat közvetlenül Önt?l származik.

 

MILYEN CÉLOKRA DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT:

A személyes adatait az alábbi egy vagy több okból dolgozhassuk fel:

-       A vásárlas keszelése és feldolgozása az e-shopon kersztül. Személyes adatait arra használjuk fel, hogy az Önnel megrendelt árucikkeket kiszállíthassuk, tájékozthassuk a megrendelés állapotáról, vagy hogy gyakorolhassuk a jogot arra, hogy visszavonulhasson a megkötött adásvételi szerz?dést?l vagy az árura vonatkozó reklamációra.

-       Kezelés és feldolgozás személyes profil létrehozására a weboldalunkon

-       Különböz? üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése a legfrissebb kedvezményekr?l, hírekr?l, új termékekr?l, promóciókról és egyéb kapcsolódó információkról

-       A kapcsolattartási adatokon vagy az ügyfélszolgálatunkon keresztul leadott kérdések megválaszolása

-       A szolgáltatásaink min?ségének javítára és újak fejlesztése

-       Az Ön preferenciái analyzálása hogy az Önnek mefgelel? tartalmat jeleníthessünk meg

-       A követelések behajtása és a jogok gyakorlása (pl. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos perek esetén), és

-       A könyvelési nyilvántartások vezetése és egyéb törvényes kötelezettségeink teljesítése.

 

 

MI JOGOSÍT FEL BENNÜNNKET AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA

 

 

A Bibloo jogosult az Ön személyes adatainak feldolgozására a következ? meghatalmazások legalább egyikének alapján:

 

-       A szerz?dés teljesítése. A leggyakoribb jogalapja  a személyes adatok gy?jtésére és feldolgozására a vásárlási szerz?dés megkötése az e-shop-ban. Erre a célra megadta a személyes adatait, mert azok nélkül nem lehet megkötni a szerz?dést és lebonyolítani a vásárlást. Ebben az esetben a Ön személyes profiljának létrehozása a bibloo.hu weboldalon is szerz?dés kötésnek tekinthet?, ahol a beleegyezésével a feltételekkel megkötésre kerül a szerz?dés. A személyes adatok megadása nélkül nem lehet a személyes profilt létrehozni.

-       A jogi kötelezettségek teljesítése. Különösen a számlák feldolgozásával és adminisztrációjával kapcsolatban az Ön személyes adatait feldolgozzuk az adó és egyéb jogszabályok jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

-       Hozzájárulás. Bizonyos esetekben az Ön személyes beleegyezése alapján dolgozzuk fel személyes adatait. Ez különösen a hírlevelekhez és az azokhoz kapcsolódó marketing célokhoz való hozzájárulás. A beleegyezését bármikor visszavonhatja az ezen iránymutatásokban meghatározott eljárásnak megfelel?en. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem kapcsolódik a személyes adatok más engedély alapján történ? feldolgozásához.

-       Bibloo törvényes érdekei. Felhatalmazásunk van arra, hogy személyes adatait törvényes érdekeink alapján dolgozzuk fel. Ez els?sorban a direkt marketingel vagy webhelyünk biztonságával kapcsolatos.

 

 

KINEK ADHATJUK TOVÁBB SZEMÉLYES ADATAIT:

 

A megállapított nyilatkozat alapján egyúttal továbbadhatjuk a személyes adatait a kovetkez?eknek:

 

-        A fuvarozóknak, akik felel?sek a megrendelt áruk szállításáért

-        Üzleti partnereinknek, különösen a Glami, Shopalike

-        A telefonközpontunkat üzemeltet? cégnek ügyfélszolgálati célokra

-        Fizetési átjárók szolgáltatóinak (bankkártyák szolgáltatóinak)

-        Adózási és jogi tanácsadóinknak jogaink gyakorlásával kapcsolatban

-        A visszaküldött áru feldolgozásáért felel?s partnereknek

Za ur?itých zákonom stanovených podmienok sme ?alej povinný poskytova? alebo preda? Vaše osobné údaje napr. orgánom ?inným v trestnom konaní (najmä Polícia ?R) a ?a?ším orgánom verejnej správy.

 

Bizonyos törvényi feltételek alapján továbbá kötelesek vagyunk a személyes adatokat átadni vagy továbbadni b?nüldöz? szerveknek (különösen a rend?rségnek) és más közigazgatási szerveknek.

 

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT:

 

A Bibloo csak a fenti célok eléréséhez szükséges id? alatt kezeli és tárolja személyes adatait. A személyes adatai feldolgozása az Ön beleegyezése alapján, mindaddig, amíg beleegyezését adta (általában 5 év), hacsak nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ezután a Bibloo meg?rzi személyes adatait (különösen a beleegyezését, a hozzájárulás visszavonását), amennyire szükséges a jogai megvédésére.

 

A személyes adatok feldolgozása esetén a Bibloo legalább a szerz?dés id?tartama alatt kezeli és meg?rzi személyes adatait, valamint a garanciára vonatkozó törvényes vagy szerz?déses feltételek és határid?k lejártáig és valamint a hibás teljesítési jog vagy a jótállás gyakorlására vonatkozó határid?ig a követelések esetleges teljesítéséhez, meghatározásához vagy védelméhez.

 

Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai megmaradnak azokban az esetekben, amikor a jogszabályok megkövetelik, és csak a jogszabályok által meghatározott id?re (különösen az elszámolási és adózási dokumentumok archiválási határidejére).

 

 

MILYEN MÓDON VANNAK MEGVÉDVE A SZEMÉLYES ADATAI:

 

 

Az Ön által megadott és feldolgozott személyes adatokat szabványos eljárások és technológiák biztosítják. Minden biztonsági ellen?rzést rendszeresen ellen?rizünk, különösen, nincs e hiányosság a rendszerben és nem volt e megtámadva. Ugyanakkor biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ha lehetséges, elegend? biztonságot nyújtsunk a legkorszer?bb technikával kapcsolatban. Az elfogadott biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.

 

Weboldalainkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatok elvesztése és megsemmisítése, az adatok jogosulatlan elérése, módosítása vagy b?vítése ellen. A személyes profiljába a bejelentkezés csak a személyes jelszó beírása után lehetséges. E tekintetben szeretnénk megkérni Önt, hogy soha ne adja meg a hozzáférési adatait harmadik félnek, és hogy mindig jelentkezzen ki a tevékenysége személyes profilban való befejezése után, különösen akkor, ha a számítógépet másokkal együtt használja. A Bibloo nem vállal felel?sséget a felhasznált jelszavak helytelen használatáért, ha nem a Bibloo a közvetlen felel?s a helyzetért.

 

 

 

MIJEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

 

A beleegyezés visszavonásának joga. Amennyiben személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, akkor bármikor jogosult személyes adatait visszavonni az Ön személyes adatállványán, amely a bejelentkezéskor rendelkezésre áll itt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszer?ségét a fellebbezés el?tt. A hozzájárulás visszavonása egyidej?leg nem érinti a személyes adatok bármely más hatóság általi feldolgozását, különösen a szerz?dés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feldolgozással kapcsolatban.

 

Hozzáférési jog. Öszhangban a 15-ik cikkel a GDPR rendelettel joga van meggy?z?dni arról, hogy és mely adatokat dolgozza fel a Bibloo, és hozzáférést kérhet ezekhez a személyes adatokhoz, beleértve a feldolgozási célra vonatkozó információkat, az érintett személyes adatok kategóriáit, a címzetteket, a személyes adatok tervezett tárolási idejét, a személyes adatok törlésének vagy javításának jogát a panasz benyújtásának jogát a Hatósághoz, a személyes adatok forrását kivéve, ha azt közvetlenül nem Önt?l szerezték be, valamint azt a tényt, hogy az automatizált döntéshozatalra kerül sor a profilalkotást beleértve.

 

A helyesbítés joga. Jogában áll kérni a Bibloo-t, hogy javítsa ki személyes adatait, ha azok pontatlanok, vagy kiegészítheti, ha hiányosak. Személyes adatait javítását vagy kiegészítését személyesen is elvégezheti a személyes profilján keresztül weboldalainkon, ha regisztrálva van.

Jog a törlésre / felejtési jog. Joga van törölni személyes adatait, ha a jogi el?feltételek helyben vannak. Különösen azokban az esetekben, amikor személyes adatoai nem szükségesek a fenti célok eléréséhez, vagy visszavonták a hozzájárulást, vagy kifogásolták a feldolgozást, és nem kötelezünk arra, hogy személyes adataidat a jogi kötelezettségek teljesítése, illetve jogi igényeing meghatározása, teljesítése és védelme érdekében dolgozzuk fel.

 

 

A feldolgozás korlátozásának joga. Joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását a Bibloon keresztül, ha: a) tagadja a személyes adatok pontosságát (a pontosság ellen?rzésének id?pontjában), b) jogellenesen folyamodik az adatok feldolgozása és a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri a törlés helyett; c) a jogi követelések meghatározásához, teljesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatokra lesz szüksége, ha a Bibloo-nak további feldolgozásra már nem lesznek szükségesek, vagy d) ha tiltakozik személyes adatai feldolgozása ellen (különösen a közvetlen forgalmazással kapcsolatban).

 

A személyes adatok hordozhatóságához való jog. Ha a Bibloo-t megkéri, átadja a Bibloo a személyes adatait közvetlenül egy másik rendszergazdának, vagy jogában áll, hogy egy strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formában szerezze meg ?ket.

 

Jog a kifogás emelésére. Joga van kifogásolni a személyes adatok feldolgozását a Bibloo által indított jogos érdekek alapján, különösen a közvetlen marketing tekintetében.

 

Automatikus egyéni döntés. Joga van arra, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát képezze, beleértve olyan profilok létrehozását, amelyek hatással vannak Önre, vagy jelent?sen befolyásolják Önt hasonló módon. Ez a jog azonban nem alkalmazandó, ha a döntés szükséges az Ön és a Bibloo közötti szerz?dés megkötéséhez vagy alkalmazásához; a Bibloo jogszer? használata jogszer?, feltéve, hogy intézkedéseket hoz a jogai, szabadsága és törvényes érdekei védelmére; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasz benyújtására vonatkozó jog. Bármikor jogosult a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.

 

 

MIKOR TILTAKOZHAT A FELDOLGOZÁS ELLEN ÉS MIT JELENT EZ:

Pod?a ?l. 21 Nariadenia GDPR máte právo kedyko?vek vznies? námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokia? dochádza ku spracovaniu na základe oprávneniu pre splnenie povinnosti vykonávanej vo verejnom záujme alebo je to nevyhnutné pre ú?ely oprávnených záujmov Bibloo. V prípade Bibloo, tak mô?ete vznies? námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre ú?ely priameho marketingu. Pokia? by ste si nepriali, aby sme Vám na?alej zasielali naše obchodné ponuky alebo iný newsletter v súvislosti s priamym marketingom, mô?ete kedyko?vek vznies? proti tomuto námietku a my u? nebudeme Vaše osobné údaje ?alej spracováva? za týmto ú?elom a ?a?šie obchodné ponuky Vám u? nebudeme zasiela?. Námietku mô?ete vznies? jej zaslaním na e-mailovú adresu info@bibloo.sk alebo kliknutím na odkaz uvedený vrámci ka?dej elektronickej obchodnej ponuky týkajúcej sa informácie, ?e si u? neprajete ?alej zasiela? naše obchodné ponuky.

 

A. 21. tovény cikk GDPR Rendelete szerint joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha a kötelezettségek teljesítésére vállalt feldolgozási engedély közérdek? vagy a szükséges a Bibloo jogos érdekei védelmére. A Bibloo esetében kifogást emelhet személyes adatai feldolgozására közvetlen marketing célokra. Ha nem kívánja, hogy továbbra is küldjük a kereskedelmi ajánlatokat vagy más hírleveleket  a direkt marketingel kapcsolatban, akkor bármikor tiltakozhat ez ellen, és nem fogjuk a személyes adataot tovább feldolgozni erre a célra, és nem fogunk  egyéb üzleti javaslatokat küldeni. A kifogást küldheti e-mailben a info@bibloo.hu e-mail címre vagy kattintson a linkre az egyes elektronikus kereskedelmi ajánlat végén, amely arra az információra vonatkozik, hogy a jöv?ben nem kívánja hogy küldjü az üzleti ajánlatokat.

 

 

 • BIBLOO VIP
  Tegye élvezetesebbé a vásárlást exkluzív el?ny?kkel!
 • Ingyenes szállítás
  25 000 Ft feletti vásárlás esetén az áru leszállítása ingyenes (felett DHL express-en kívül).
 • 60 nap a csomag visszaküldésére
  60 napja van arra, hogy indok feltüntetése nélkül visszaküldje az árut.
 • Gyors kézbesítés
  Délután 14 óráig leadott megrendelés esetén a szállítási id? 3 munkanap.
 • +36 1 445 3999
  Munkanapokon
  8 órától 17 óráig
  állunk a rendelkezésére.
 • Megbízható vélemény
  Nagy ?r?münkre szolgál, hogy vásárlóink gyakran visszatérnek hozzánk. 99 % elégedett vásárlónk van.
Fel
影视大全高清版- 影视大全免费追剧