A Bibloo.hu webáruház Általános Szerz?dési Feltételei

1. Bevezet? rendelkezések

 1. 1.1. A Digital People, a.s. részvénytársaság, székhelye: Seifertova 9/ 823, 130 00 Prága 3 - ?i?kov, KSH-azonosító: 28197071, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B szakasz 12855 lajstromszámon, adószáma a Cseh Köztársaságban: CZ28197071, elektronikus levelezési címe: info@bibloo.hu (a továbbiakban „Eladó“) jelen Általános Szerz?dési Feltételei (a továbbiakban „Általános Szerz?dési Feltételek”) a 89/2012 Tt. sz. cseh Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Eladó és a természetes személy (a továbbiakban „Vásárló”) között az Eladó webáruházának igénybe vételével megkötésre került adásvételi szerz?déssel (a továbbiakban „adásvételi szerz?dés”) kapcsolatosan, vagy annak alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Az Eladó a webáruházat a Bibloo.hu weboldal (a továbbiakban "honlap") webes felületén üzemelteti (a továbbiakban: "webes felület").
 2. 1.2. Az Általános Szerz?dési Feltételek nem vonatkoznak mindazon esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni kívánó személy jogi személy, vagy az árurendelést szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége keretén belül végzi.
 3. 1.3. Az Általános Szerz?dési Feltételekt?l eltér? feltételek az adásvételi szerz?désben határozhatók meg. Az adásvételi szerz?désben meghatározott eltér? rendelkezések els?bbséget élveznek az Általános Szerz?dési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
 4. 1.4. Az Általános Szerz?dési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerz?dés szerves részét képezik. Az adásvételi szerz?dés és az Általános Szerz?dési Feltételek nyelve a magyar nyelv. Az adásvételi szerz?dés megkötésére magyar nyelven van lehet?ség.

2. Felhasználói fiók

 1. 2.1. A Vásárló a weboldalon végrehajtott regisztrációt követ?en beléphet saját felhasználói felületére (a továbbiakban "felhasználói fiók"). A felhasználói fiókba történ? regisztrációval a Vásárló elfogadja a jelen Általános Szerz?dési Feltételeket. A Vásárló a felhasználói fiókjából rendelhet árut. A Vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut, közvetlenül a webáruház webes felületér?l.
 2. 2.2. A weboldalon végzett regisztráció, valamint az árurendelés során a Vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiók adatait a Vásárló köteles azok bármilyen módosítása esetén frissíteni. A Vásárló által a felhasználói fiókban, valamint az árurendelés során feltüntetett adatokat az Eladó helyeseknek tekinti.
 3. 2.3. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A Vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat titokban tartani. A felhasználói fiókba történ? bejelentkezésével a Vásárló elfogadja a jelen Általános Szerz?dési Feltételeket.
 4. 2.4. A Vásárló nem teheti lehet?vé, hogy a felhasználói fiókját harmadik személyek használják.
 5. 2.5. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vásárló megsérti az adásvételi szerz?désb?l ered? kötelezettségeit (beleértve az Általános Szerz?dési Feltételeket).
 6. 2.6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók - különös tekintettel az Eladó, illetve harmadik személyek hardver és szoftver eszközeinek karbantartási igényére - nem feltétlenül biztosít korlátlan hozzáférést.

3. Az adásvételi szerz?dés megkötése

 1. 3.1. A webes felületre kihelyezett áru mindennem? bemutatása kizárólag tájékoztató jelleg?, és az Eladó nem köteles a szóban forgó áru vonatkozásában adásvételi szerz?dést kötni, az áru reklámban, katalógusban vagy bemutató felületen történ? elhelyezése nem tekinthet? adásvételi szerz?dés megkötésére tett ajánlatnak (azaz nem kerül sor a Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének alkalmazására).
 2. 3.2. A webes felület az árura vonatkozó információkkal szolgál, beleértve az egyes árucikkek vételárát is. Az árucikkek vételárai áfával és minden kapcsolódó díjjal együtt értend?ek. Az árucikkek vételárai a webes felületen történ? feltüntetésük teljes id?tartama alatt érvényesek, kivéve a készletek kifogyásának esetét. Jelen rendelkezés nem korlátozza az Eladót abban, hogy egyénileg megállapított feltételek mellett kösse meg az egyes adásvételi szerz?déseket.
 3. 3.3. A webes felület az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is tartalmaz. A webes felületen az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Magyarország területén belül kerül leszállításra.
 4. 3.4. Az áru megrendeléséhez a Vásárló kitölti a webáruház webes felületén található megrendel?lapot. A megrendel?lap különösen a következ? információkat tartalmazza:
  1. 3.4.1. a megrendelt árucikk neve, mennyisége, színe és mérete (a megrendelni kívánt árut a Vásárló „behelyezi” a webáruház webes felületén található bevásárlókosárba),
  2. 3.4.2. a megrendelt áru leszállítására és a fizetési módjára vonatkozó információk,
  3. 3.4.3. az áru leszállításának költségvonzatával kapcsolatos információk (a továbbiakban együttesen "megrendelés").
 5. 3.5. A megrendelés Eladónak történ? továbbítása el?tt a Vásárlónak lehet?sége nyílik az általa megadott adatok ellen?rzésére, éspedig figyelembe véve a Vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellen?rzésének és javításának lehet?ségét is. A Vásárló a „megrendelés befejezése” gombra kattintva továbbítja megrendelését az Eladónak, és ezzel egyidej?leg meger?síti, hogy elfogadja az Általános Szerz?dési Feltételeket. A megrendelésben feltüntetett információkat az Eladó helyes adatokként kezeli.
 6. 3.6. A megrendelés jellegét?l (árumennyiség, vételár összege) függ?en az Eladó jogosult a Vásárlótól a megrendelése további pontosítását kérni (például írásban vagy telefonon).
 7. 3.7. A megrendelés kézhez vételét, illetve pontosítását követ?en az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót annak felhasználói fiókjában vagy megrendelésében feltüntetett elektronikus címén (a továbbiakban „a Vásárló elektronikus címe”). Az Eladó és a Vásárló között az adásvételi szerz?dés a megrendelés kézhez vételér?l szóló eladói visszaigazolás Vásárlónak történ? továbbításával jön létre.
 8. 3.8. A Vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerz?dés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A Vásárló adásvételi szerz?dés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerül? költségei (Internet-kapcsolat, telefonhívások) a Vásárlót terhelik azzal hogy, mindezen költségek mértéke nem tér el az alapdíjak mértékét?l.

4. Árak és fizetési feltételek

 1. 4.1. Az áru vételárának és esetleg az áru adásvételi szerz?dés szerinti szállítási díjának rendezéséhez a Vásárló a következ? fizetési módok közül választhat:
  • készpénzfizetés a megrendelésben szerepl? címre történ?, utánvétes szállítás esetén;
  • készpénz nélkül, banki átutalással;
  • készpénz nélkül, fizetési rendszer igénybe vételével;
  • készpénz nélkül, bankkártyával.
 2. 4.2. A vételárral együtt a Vásárló köteles az Eladónak kifizetni a szerz?dés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Ett?l eltér? kikötés hiányában a jelen Általános Szerz?dési Feltételek keretén belül a vételárba egyúttal a szállítási díj is beleértend?.
 3. 4.3. Az Eladó nem kér a Vásárlótól sem el?leget, sem más, hasonló jelleg? fizetést. Mindez nem érinti az Általános Szerz?dési Feltételek a vételár el?re történ? kifizetését szabályozó 4.6. cikkének rendelkezéseit.
 4. 4.4. Készpénzben vagy utánvéttel történ? fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetend?. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerz?dés megkötését?l számított 5 munkanapon belül fizetend?, ellenkez? esetben a szerz?dés megkötésének id?pontjára visszamen? hatállyal megsz?nik.
 5. 4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vásárló köteles az áru vételárát a fizetés egyedi azonosítójának feltüntetésével rendezni, és a Vásárló kötelezettségvállalása a szóban forgó összeg eladói számlán történ? jóváírásával kerül teljesítésre.
 6. 4.6. Az adásvételi szerz?dés alapján végzett fizetésekkel kapcsolatosan az Eladó köteles a Vásárlónak jogszabály szerinti bizonylatot (számlát, készpénzfizetési számlát, nyugtát) átadni. A jogszabály szerinti bizonylatot (számlát, készpénzfizetési számlát, nyugtát) az Eladó az áru vételárának rendezését követ?en állítja ki a Vásárló részére, majd megküldi a Vásárló elektronikus címére.
 7. 4.7. Az Eladó által a Vásárló számára esetlegesen biztosított árengedmények nem vonhatóak össze.

5. Elállás a szerz?dést?l - az áru visszaadása

 1. 5.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy egyebek mellett nem állhat el az olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerz?dést?l, amely a Vásárló kívánságának megfelel?en vagy számára átalakításra került, továbbá a romlandó vagy min?ségét rövid ideig meg?rz? termék tekintetében, valamint az olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követ?en elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból az átadást követ? felbontása után nem küldhet? vissza, , valamint lezárt csomagolású hang- illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvételét?l, ha az átadást követ?en a Vásárló a csomagolást felbontotta (továbbá a Korm.rendelet, és különösen annak 29. §-ában meghatározott egyéb esetekben).
 2. 5.2. Abban az esetben, ha nem az 5.1. cikkben meghatározott, vagy más olyan esetr?l van szó, amikor a szerz?dést?l nem lehet elállni, a vásárló a Korm.rendelet 20.. § (1) bek. értelmében jogosult indokolás nélkül is elállni az adásvételi szerz?dést?l, éspedig az Eladó által meghatározott és az árunak az Eladó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül. Abban az esetben, ha az adásvételi szerz?dés tárgyát több áru képezi és ha az egyes áruk szolgáltatása eltér? id?pontban történik, az el?z? mondatban körülírt határid? az utoljára szolgáltatott terméknek az Eladó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számítandó. Több tételb?l vagy darabból álló áru esetén az el?bbi határid? az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az Eladó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számítandó. A szerz?dést?l való elállást az Eladónak az el?z?ekben említett határid?n belül kell elküldeni. A szerz?dést?l való elálláshoz a Vásárló igénybe veheti az Eladó által biztosított, és a jelen Általános Szerz?dési Feltételek szerves részét képez? nyilatkozat-minta formanyomtatványt, ám ez nem kötelez?. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelm? nyilatkozat útján is gyakorolhatja. Az adásvételi szerz?dést?l való elállását a Vásárló az Eladó székhelyére, vagy az info@bibloo.hu elektronikus postacímre küldheti meg.
 3. 5.3. Amennyiben a Vásárló az Általános Szerz?dési Feltételek 5.2. cikke szerint áll el az adásvételi szerz?dést?l, az adásvételi szerz?dés a megkötésének napjára visszamen? hatállyal megsz?nik... A Vásárló az árut legkés?bb a szerz?dést?l való elállástól számított, és az Eladó által meghatározott harminc (30) napon belül köteles visszajuttatni az Eladónak. Elegend? az árut az el?z? mondat szerint elküldeni. Ha a Vásárló eláll az adásvételi szerz?dést?l, az áru Eladónak történ? visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség ?t terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéb?l kifolyólag nem juttatható vissza szabványos postai úton - ilyen esetben az áru visszajuttatásával kapcsolatos közvetlen költségek legfeljebb a feltételezett xy Ft mértékben terhelik.
 4. 5.4. Amennyiben a Vásárló az Általános Szerz?dési Feltételek 5.2. cikke szerint áll el az adásvételi szerz?dést?l, az Eladó legkés?bb tizennégy (14) napon belül visszafizeti a Vásárlónak az általa kifizetett vételárat, éspedig a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyez? módon. Amennyiben a Vásárló ezzel egyetért, és nem merülnek fel további kapcsolódó költségei, az Eladó jogosult már az áru visszaadásakor visszaadni a Vásárlónak az általa kifizetett összeget. Ha a Vásárló eláll az adásvételi szerz?dést?l, az Eladó nem köteles a számára mindaddig visszafizetni az áru ellenértékét, amíg azt a Vásárló vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt az Eladó számára elküldte.
 5. 5.5. Abban az esetben, ha a Vásárló az Eladó által kínált legolcsóbb módtól eltér? szállítási módot választott, az Eladó az adásvételi szerz?désben (a személyes átvétel kivételével) a legolcsóbbként kínált szállítási módnak megfelel? összeg? szállítási költséget téríti meg a Vásárlónak..
 6. 5.6. A Vásárló kizárólag abban az esetben felel az áru értékcsökkenéséért, ha azt nem az áru jellegének, tulajdonságainak, és m?ködésének megállapításához elengedhetetlenül szükséges módon használta. Az árun keletkezett kár mértékét az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vásárló pénz-visszafizetési igényébe.
 7. 5.7. Az adásvételi szerz?dés létrejöttét követ? olyan esetekben, amikor a megrendelt áru leszállítása nem lehetséges (például az áru sérült, nincs készleten stb.), az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerz?dést?l. Ilyen esetekben az Eladó felesleges késedelem nélkül köteles visszafizetni a Vásárlónak a vételárat, mégpedig banki átutalás útján, a Vásárló által megadott bankszámlára.
 8. 5.8. Abban az esetben, ha az áruval együtt a Vásárló ajándékot is kap, az Eladó és a Vásárló közötti ajándékozási szerz?dés azzal a felbontására vonatkozó záradékkal kerül megkötésre, hogy az adásvételi szerz?dést?l való elállás esetén az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerz?dés is megsz?nik , és a Vásárló köteles az áruval együtt a kapott ajándékot is visszatéríteni.

6. Az áru szállítása és átadása

 1. 6.1. Abban az esetben, ha a szállítási mód a Vásárló egyedi kérelme alapján került kiválasztásra, a Vásárló viseli az e szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges kiegészít? költségeket.
 2. 6.2. Ha az Eladó köteles az árut az adásvételi szerz?dés értelmében a Vásárló által a megrendelésben megszabott helyszínre leszállítani, a Vásárló köteles a leszállított árut átvenni.
 3. 6.3. Abban az esetben, ha a Vásárló oldalán felmerült okokból kifolyólag az áru kézbesítésével ismételten kell próbálkozni és/vagy a megrendelésben feltüntetettekt?l eltér? módon kell azt lebonyolítani, a Vásárló köteles kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket.
 4. 6.4. Az áru fuvarozótól történ? átvételekor a Vásárló köteles ellen?rizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülést köteles késedelem nélkül a fuvarozónak írásban jelezni. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése alapján szándékos rongálás feltételezhet?, a Vásárló nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt.
 5. 6.5. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó esetleges különleges szállítási feltételei is szabályozhatják.

7. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

 1. 7.1. A szerz?d? felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelez? érvény? jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §, 2099-2117. §, valamint 2161-2174. §-ainak rendelkezései)
 2. 7.2. Az Eladó felel a Vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az Eladó a Vásárló felé azért, hogy az áru a Vásárló általi átvétel pillanatában:
  1. 7.2.1. a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor a Vásárló vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a Vásárló által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,
  2. 7.2.2. az áru alkalmas az Eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéb?l általános jelleggel következ? használatra;
  3. 7.2.3. az áru min?sége vagy kivitele megfelel a szerz?dés szerinti mintának vagy el?képnek, amennyiben a min?ség vagy kivitel meghatározására a szerz?déses értelmében minta vagy el?kép alapján került sor,
  4. 7.2.4. az áru megfelel? mennyiség?, szín? és méret?, továbbá
  5. 7.2.5. az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
 3. 7.3. Az Általános Szerz?dési Feltételek 7.2. cikkében feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók hiba miatt olcsóbban forgalmazott áruk esetén az adott hibára, használt áru esetén a standard használat okozta kopásra vagy a használat, illetve kopás mértékének megfelel? azon hibára, amelyekkel az áru a Vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéb?l következik.
 4. 7.4. Abban az esetben, ha a hiba az átvételét?l számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintend?, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A Vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételükt?l számított huszonnégy hónapon belül jelentkez? hibák reklamálására
 5. 7.5. Abban az esetben, ha fogyasztó szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, akkor a Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén a mellékelt mintatájékoztató szerinti kellékszavatossági és termékszavatossági jogokat gyakorolhatja.
 6. 7.6. A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait a Vásárló az Eladó BIBLOO Gebrüder Weiss Kft. 2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2 címen érvényesítheti. A panasz érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintend?, amikor az Eladó kézhez kapja a panaszolt árut (az áru átvételének napja). A hibás áruval kapcsolatos panasz bejelentéséhez a Vásárló az Eladó jelen Általános Szerz?dési Feltételek mellékletét képez? minta ?rlapját is igénybe veheti.
 7. 7.7. Az Eladó felel?sségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó Panaszkezelési Szabályzata szabályozza.

8. A Szerz?d? felek további jogai és kötelességei

 1. 8.1. A Vásárló a teljes vételár kifizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
 2. 8.2. Az Eladót semmilyen magatartási kódex nem kötelezi a Vásárló felé. A jelen Általános Szerz?dési Feltételek letölthet? az alábbi linkr?l: http//…pdf.
 3. 8.3. A fogyasztók peren kívüli panaszait az Eladó az info@bibloo.hu elektronikus címen keresztül intézi. A Vásárló panaszának ügyintézésével kapcsolatos tájékoztatást az Eladó megküldi a Vásárló elektronikus címére. A Vásárló panaszát az Eladó a lehet? legrövidebb id?n belül elbírálja. A Vásárló, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, jogosult panasszal fordulni az illetékes magyar békéltet? testülethez. Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a f?városi kereskedelmi és iparkamara mellett m?köd? békéltet? testület illetékes, azaz a Budapesti Békéltet? Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em.310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10., E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 2186, Telefon: 06 (1) 488 2131. A békéltet? testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
 4. 8.4. Az Eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellen?rzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatok védelme feletti felügyeleti jogot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja.

9. A személyes adatok védelme

 1. 9.1. A természetes személyként eljáró Vásárló személyes adatainak védelmét a cseh 101/2000 Tt. sz. adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései biztosítják. Amennyiben a Vásárló –akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van- személyes adatainak védelme folytán szükséges, az Elektr.tv. 13/A.§, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló magyar 2011. évi CXII. törvény kötelez? érvény? rendelkezései megfelel?en alkalmazandóak.
 2. 9.2. A Vásárló az adásvételi szerz?dés megkötésével beleegyezését adja a személyes adatai: vezeték- és utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, esetleg olyan további kiegészít? információk kezeléséhez mint a szállítási cím, ajtószám, emelet, születési dátum, nem (a továbbiakban együttesen "személyes adatok"). A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatait, éspedig az adásvételi szerz?dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából és azokhoz szükséges ideig kezelje. Az Eladó az adásvételi szerz?désb?l származó díjak számlázása céljából kezelheti a Vásárló személyes adatait, valamint a szolgáltatás igénybevételének id?pontjára, id?tartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az Eladó az el?bbieken túlmen?en a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 6 üzemeltetnie az általa nyújtott szolgáltatás során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgátatás nyújtásához és az Eker.tv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. 9.3. Amennyiben a Vásárló nem választ más lehet?séget, egyetért a személyes adatok Eladó általi kezelésével egyes tájékoztató anyagok és üzleti információk részére történ? megküldése céljából is. Az ilyen célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megsz?nt, vagy a Vásárló így rendelkezik. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyetértés a jelen cikk teljes terjedelmében nem olyan el?feltétel, amely nélkül az adásvételi szerz?dés megkötésére nem kerülhetne sor
 4. 9.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációnál, a felhasználói fiókban, webes felületen leadott megrendelés esetén) helyesen és valósan megadni, továbbá köteles felesleges késedelem nélkül azok változásairól tájékoztatni az Eladót.
 5. 9.5. A személyes adatok feldolgozásával az Eladó harmadik személyt („feldolgozó”) is megbízhat. Az árut szállító személyek kivételével az Eladó a Vásárló el?zetes hozzájárulása nélkül nem adja át annak személyes adatait semmilyen harmadik személyeknek.
 6. 9.6. A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig lehetséges. A személyes adatok elektronikus formában automatikus módon vagy nyomtatott formában nem automatikus módon lesznek feldolgozva.
   
 7. 9.7. A Vásárló igazolja, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint hogy tájékoztatást kapott arról a tényr?l, hogy az átadásuk önkéntes.
 8. 9.8. Abban az esetben, ha a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó vagy a feldolgozó (9.5. cikk) a Vásárló személyes adatait a személyes adatok és a magánélet védelmének, vagy a törvénynek ellentmondó módon kezeli – különösen, ha a személyes adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok - a következ? lépések megtételére jogosult:
  1. 9.8.1.magyarázatot kérhet az Eladótól vagy a feldolgozótól,
  2. 9.8.2.a kialakult állapot megszüntetését kérheti az Eladótól vagy a feldolgozótól.
 9. 9.9. Abban az esetben, ha a Vásárló tájékoztatást kér a személyes adatai kezelésér?l, az Eladó köteles ezt az információt átadni a részére. Az Eladónak jogában áll az el?z? mondatban említett információk nyújtásához szükséges megfelel?, és a tájékoztatásnyújtás valós költségeit meg nem haladó díjat felszámítani.

10. A személyes adatok védelme

10.1. Azon vásárló, amely természetes személy, személyes adatainak védelmére az Európai Parlament és az EU Tanács (EU) 2016/679 2016 május 27.-i természetes személyekre vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete szerint és a 95/46 / EC irányelv hatályon kívül helyezése alapján kerül sor (általános személyi adatvédelmi rendelet GDPR).

10.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a vásárlóval megkötött vásárlási szerz?dés miatt (is)(esetleg a szez?dés megkötésér?l/változtatásáról szóló tárgyalások miatt) vagy a felhasználói fiók fenttartása céljábol a vev?vel kötott megegyezés alapján, a vev? következ? adatait foglya feldolgozni: név és vezetéknév, cím, azonosító szám, adó azonosító szám, e-mail cím, telefonszám, esetleg más további információk például kézbesítési cím, lákás száma, emelet. A megadott személyes adatokat az eladó fogja feldolgozni mint a rendszergazda és az árut kiszállító személyek mint a feldolgozók. A személyes adatok f?leg a következ? módon lesznek feldolgozva – felhalmozás, tárolás az adathordozókon, javítás vagy módosítás, keresés, tárolás, osztályozás vagy kombinálás, blokkolás és likvidálás. Ezeket a szémélyes adatokat a vásárlási szerz?dés id?tartama alatt és a teljesítés után az elévülési id? lejártáig (azaz általában a vásárlási szerz?dés megkötését?l számított három évig), esetleg a vev? felhasználói fiókjának id?tartamáig (vagyis amíg a vev? nem törli a fiókját) lessz lehetséges feldolgozni.

10.3. Az adatvédelmi irányelvek itt találhatók.

10.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles helyes és igaz személyes adatokat feltüntetni (a regisztrációnál, a felhasználói fiókban, a webes áruház webes felületér?l leadott rendelésnél) és a változásról haladéktalanul tájekoztatni az eladót.

10.5. A vásárló személyes adatainak feldolgozásával az eladó megbízhat egy harmadik személyt – a feldolgozót. Az áru szállítását végz? személyeken kívül az eladó a vev? el?zetes hozzájarulása nélkül nem adhatja át a vev? személyes adatait harmadik félnek.

10.6. A személyes adatok elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon lesznek feldolgozva.

10.7. A vásárló meger?síti hogy a megadott személyes adatok pontosak és hogy Önként adta meg a személyes adatait.

10.8. A vásárló a rendelés közben továbbá beleegyezhet a személyes adatok feldolgozásával, különösen az értékesítési idézetek és az eladó egyéb marketingeseményei értékesítéseivel kapcsolatban. A beleegyezés a következ? személyes adatokra fog vonatkozni: név és vezetéknév, e-mail, telefonszám. Ezeket a szémélyes adatokat a marketing célokra addig lehet feldolgozni amíg a vev? vissza nem vonja a beleegyezését, de legfejjebb öt évig, ha a beleegyezés nem lessz id?közben megújítva. A személyes adatok f?leg az következ? módon lesznek feldolgozva – felhalmozás, keresés, felhasználás, átadás (ha a vev? beleegyezik), tárolás, osztályozás, vagy kombinálás, blokkolás és likvidálás. A személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi a vételi szerz?dés megkötését.

10.9. Az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a vásárló szemyélyes adatai be lehetnek jegyezve a regiszterbe amely a fogyasztóvédelemr?l szóló § 20z törvény, 634/1992 sz. Sb.,alapján lett alapítva (a továbbiakban a „fogyasztóvédelmi törvény“)

11. Üzleti ajánlatok küldése és a cookie-k tárolása

11.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a vásárló e-mail címére küldhet információkat az áruról, a szolgáltatásairól vagy az üzemér?l üzleti ajánlatok formájában. Az üzleti ajánlatok küldését a vásárló bármikor leállíthatja a felhasználói fiókjában vagy az egyes üzleti ajánlatok végén található linken keresztül.

11.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a webes oldalain cookie-kat használ. A cookiek feldolgozása és felhasználása az itt található külön irányevek szabályozzák .

12. Záró rendelkezések

 1. 12.1. Felek a szerz?déses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (Róma I.) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdése alapján az adásvételi szerz?désre abban az esetben is a cseh jogot tekintik alkalmazandónak, ha a fogyasztó szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. A felek jogválasztása azonban nem foszthatja meg a Vásárlót az általánosan kötelez? érvény? magyar jogszabályi – 7 különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a jelen Általános Szerz?dési Feltételekben: „Korm.rendelet”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (a jelen Általános Szerz?dési Feltételekben „Eker.tv.”) – rendelkezésekb?l ered? jogai érvényesítését?l..
 2. 12.2. Ha az Általános Szerz?dési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak min?sülne, vagy azzá válna, a helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelmezése a lehet? legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéséhez. Valamely rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 3. 12.3. Az Általános Szerz?dési Feltételek rendelkezéseit az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti, különösen a fizetési és szállítási feltételek vonatkozásában. A jelen Általános Szerz?dési Feltételek módosítása esetén az Eladó e változásról a Vásárló által használt elektronikus címre küldött írásos tájékoztatás formájában tájékoztatja a Vásárlót, és az az Általános Szerz?dési Feltételek új szövegezésének átvételét?l számított 30 napon belül köteles megszüntetni felhasználói fiókját, ellenkez? esetben úgy tekinthet?, hogy az Általános Szerz?dési Feltételek új szövegezését elfogadta. Jelen rendelkezés nem érinti a feleknek az Általános Szerz?dési Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogait és kötelezettségeit.
 4. 12.4. Az Általános Szerz?dési Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerz?dést az Eladó elektronikusan rögzíti és az utóbb nem hozzáférhet?, továbbá az adásvételi szerz?dés nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek.
 5. 12.5. Az Általános Szerz?dési Feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerz?dést?l való elállási nyilatkozatminta, valamint a panasz bejelentési ?rlap.
 6. 12.6. Az Eladó kapcsolattartási adatai: levelezési cím Bilboo.cz, Ringhofferova 115/1, 155 21 Prága 5, Cseh Köztársaság; e-mail: info@bibloo.hu; telefon: +36 1 445 3999.

Prágában 2018 május 25-ikén

 • BIBLOO VIP
  Tegye élvezetesebbé a vásárlást exkluzív el?ny?kkel!
 • Ingyenes szállítás
  25 000 Ft feletti vásárlás esetén az áru leszállítása ingyenes (felett DHL express-en kívül).
 • 60 nap a csomag visszaküldésére
  60 napja van arra, hogy indok feltüntetése nélkül visszaküldje az árut.
 • Gyors kézbesítés
  Délután 14 óráig leadott megrendelés esetén a szállítási id? 3 munkanap.
 • +36 1 445 3999
  Munkanapokon
  8 órától 17 óráig
  állunk a rendelkezésére.
 • Megbízható vélemény
  Nagy ?r?münkre szolgál, hogy vásárlóink gyakran visszatérnek hozzánk. 99 % elégedett vásárlónk van.
Fel
影视大全高清版- 影视大全免费追剧